anunturi

Informare 

30. 05. 2023

Astazi, 30.05.2023, intre orele_08:00 –pana pe 31.05.2023 ora 18:00,  Termo Ploiesti , va intrerupe furnizarea agentului termic ACC–apa calda pentru consum) pe Magistrala Crang, la PT: 1 Vest,2 Vest,14 Vest ,MT :Tel George Junior si Confectia Vest pentru eliminare pierderi agent termic retea primara de termoficare,subtraversare strada General Eremia Grigorescu.

                                                                        Va multumim pentru intelegere.

Informare 
11.04.2023 
Astazi la ora 07:00, s-a oprit CAF 2 pentru eliminare neetanseitati.
Durata estimata a interventiei 8 ore. 

Mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o zi plăcută!
Informare 
30.05.2023 
Termo Ploiesti anunta intreruperea furnizare ACC magistrala Crang din data de 30.05.2023 ora 8.00 pana pe 31.05.2023 2
Informare
17.03.2023

Avand in vedere informațiile eronate care circulă in spațiul public despre o eventuala revizie, Termo Ploiești informează 
locuitorii municipiului Ploiești că în următoarele două luni nu se vor efectua lucrări de întreținere în CET Brazi. Aceasta înseamnă că toate serviciile de energie termică și electricitate vor funcționa fără întrerupere în această
perioadă, iar clienții noștri nu vor fi afectați de nicio oprire programată. Termo Ploiești își menține angajamentul față de clienții săi de a oferi servicii de calitate și de a le asigura  garantia
unei continuitati in furnizarea agentului termic,  atat pentru caldura, cat si pentru  apa calda pe tot timpul verii. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0800 672 777 sau să ne trimiteți
un e-mail pe adresa contact@termoploiesti.ro. Echipa noastră de suport clienți va fi bucuroasă să vă ajute. Mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o zi plăcută!

 

A N U N Ţ 

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societății TERMO PLOIEȘTI SRL pentru un mandat de 4 ani.

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.    Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2.    Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

                                                       

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

·         cel puţin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice  cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar;

·         cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă exepriență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public;

·         în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

·         în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;

·         majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·         mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;

·         o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

·         membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunatățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

·         selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei;

·         candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 și în concordanță cu Scrisoarea de aşteptări.

     

Condiţiile generale de participare sunt:

·       studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

·       cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România;

·       capacitate deplină de exerciţiu;

·       stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

·       să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, sa nu îi fi fost revocat contractul de mandat pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță  sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

·       nu au înscrieri în cazierul judiciar;

·       nu au înscrieri în cazierul fiscal;

·       nu se afla în situația începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la Art. 6 din Legea Societăților nr. 31/1990.

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

Criterii de selectie 

Competenţe:

·       Competenţe specifice sectorului;

·       Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;

·       Competenţe de guvernanţă corporativă;

·       Competenţe sociale şi personale;

·       Experienţă pe plan naţional şi internaţional.

 Trăsături:

·       Integritate, reputaţie şi comportament etic;

·       Independenţă;

·       Expunere politică;

·       Dinamism, determinare;

·       Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

·       copia actului de identitate;

·       copia diplomelor de studii;

·       curriculum vitae;

·       extras Revisal / copie după carnetul de muncă / copie contract de mandat / adeverințe de la angajator;

·       cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;

·       cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;

·       adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;

·       declaraţie pe proprie răspundere privind statutul de independent conform formular nr. 4;

·       declaraţie pe proprie răspundere că informațiile conținute în CV și dosarul de candidatură corespund realității conform formular nr.5;

·    declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;

·     declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 7;

·       declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;

·       declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

·       declaratie pe propria răspundere în privința situației societăților pe care le-a administrat sau condus candidatul conform formular nr. 10.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (www.ploiesti.ro) şi pe pagina de internet a Societății ( www.termoploiesti.ro )

Dosarul de candidatură se va depune în perioada 01 – 30 martie 2023, Luni, Marți, Joi, Vineri – orele 9-13, Miercuri – orele 10-16 la registratura Primariei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, Județul Prahova, cod poștal 100006, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societății TERMO PLOIEȘTI SRL” , precum numele şi prenumele candidatului sau va fi trimis prin intermediul Poștei cu confirmare de primire. O copie a dosarului de candidatură va fi transmisă obligatoriu pe adresa expertului independent, foxconsiliu@gmail.com

 Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi comunicate personal prin intermediul poștei electornice și telefonic.

      Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0799.35.85.82 

Informare
28.02.2023
Miercuri, 01.03.2023, Termo Ploiesti anunta executarea unor lucrări de intervenție la rețeaua primară de termoficare,
în intervalul orar 09:00 – 17:00.
Termo Ploiesti va intrerupe furnizarea apei calde de consum si incalzire pentru eliminare neetanseitati la urmatorii
consumatori:
• Puncte Termice afectate: 12 Centru
• Module Termice afectate: ANAF, Casa Mateescu, Liceul Mihai Viteazul, Policlinica de Pediatrie, Finante Locale
Ploiesti, Teatru Ciufulici, ITM, APIA, Conpet, RASP Ploiesti.
Nota: PT 12 Centru furnizeaza decat apa calda de consum.
Apartamente afectate : 55
Informare
22.02.2023
In data de 22.02.2023 s-a produs o avarie la o conductă de termoficare din CET Brazi, astfel va informam ca incepand
cu ora 06:00 a fost oprita furnizarea agentului termic, apa calda si caldura in tot Municipiul Ploiesti.
Interventia poate dura aproximativ 6 ore!
Informare
21.02.2023
Termo Ploiesti anunta executarea unor lucrări de intervenție la rețeaua primară de termoficare, în intervalul
orar 09:00 – 17:00.
Termo Ploiesti va intrerupe furnizarea apei calde de consum si incalzire pentru eliminare neetanseitati la urmatorii
consumatori: Magistrala Crîng zona Bloc A1 - Spatiu Verde.
Puncte Termice afectate: 1 Vest, 2 Vest, 14 Vest; 7 Malu Rosu, 10 Malu Rosu, 2-23 August, 8-23 August, 6-9 Mai.
Module Termice: Tel George, Confectia (6-9 Mai+Vest), Apele Romane, Scoala I.Vacarescu, Inapoi la munca, Voința.
Apartamente afectate : 5269
Informare
20.02.2023
Termo Ploiesti anunta executarea unor lucrări de intervenție la rețeaua primară de termoficare, în intervalul
orar 10:00 – 16:00.
Termo Ploiesti va intrerupe furnizarea apei calde de consum si incalzire pentru eliminare neetanseitati la urmatorii
consumatori: PT afectate: 2 Mihai Bravu, 3 Mihai Bravu, PT Maternitate.
Apartamente afectate : 1357
Informare
15.02.2023

Incepand cu ora 11:00 la PT.4-9 Mai, ramura blocuri: 1, 2, 4 ABC, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E s-a intrerupt furnizarea
agentului termic pana maine 16.02.2023, orele 15:30, pentru eliminare pierderi masice.
Apartamente afectate: 253
Informare
13.02.2023
Astazi la ora 11:25, s-a oprit CAF 2 pentru eliminare neetanseitati.
Durata estimata a interventiei 10 ore. 
Informare
03.02.2023
Luni, 06.02.2023, Termo Ploiesti anunta executarea unor lucrări de intervenție la rețeaua primară de termoficare, în
intervalul orar 08:00 – 17:00.
Termo Ploiesti va intrerupe furnizarea apei calde de consum si incalzire pentru eliminare neetanseitati la urmatorii
consumatori non casnici: Hipodrom, UPG corp I si corp J (campus), Liceul Lazar Edeleanu.
Termo Ploiesti
Informare
02.02.2023
In data de 03.02.2023, in intervalul orar 08.00 – 18.00, se va intrerupe furnizarea ACC si ACI Magistrala Crang intre
F42 si camin racord PT 1 Vest, pentru remedierea avariei conductei de retur in spatele Bancii Transilvania, Str. Aleea
Strejnic.
Puncte termice afectate:
14 Vest, 1 Vest, 2 Vest, Modul Termic SC Tel George Junior SRL, si Modul Termic SC Confectia Vest.
Apartamente afectate – 2729.
Echipele Termo Ploiesti vor lucra în mod dedicat la desfășurarea acestor lucrări pentru minimizarea intervalului de
întrerupere în furnizarea cu apă caldă și încălzire.
Ne cerem scuze consumatorilor din zona afectată pentru disconfortul creat și îi asigurăm că echipele noastre depun toate
eforturile pentru finalizarea cât mai rapidă a acestor lucrări.
Societatea Termo Ploiesti SRL
Informare
27.12.2022
Stimati clienti,
Va informam ca incepand cu ora 06:00, s-a oprit CAF 2 pentru eliminare neetanseitati.
Durata estimata a interventiei 12 ore.
Ne pare rau pentru disconfortul creat si multumim pentru intelegere.
Informare
15.12.2022
Stimati clienti,
Va informam ca incepand cu data de 19 decembrie 2022, programul cu publicul al casieriei va fi urmatorul:
• Luni, miercuri, vineri – interval orar: 08:00 – 15.30.
• Marti, joi – interval orar: 08:00 – 17.30
Va reamintim ca ne puteti gasi in sediul Serviciului Public Finante Locale Ploiești din strada Basarabi nr. 5.
Va multumim si va asteptam!

 

Informare
15.12.2022
Termo Ploiesti anunta executarea unor lucrări de intervenție la rețeaua primară de termoficare in regim de avarie,
în intervalul orar 09:30 – 13:00, avarie survenită in camin racord strada Gheorghe Lazar (in fata Muzeul de Istorie).
Puncte si module termice afectate:
• 13 Democratiei, 12 Centru
• RASP, Teatru Ciufulici, ITM, LMV, Policlinica de pediatrie, Anaf, IPPH
Echipele Termo Ploiesti vor lucra în mod dedicat la desfășurarea acestor lucrări pentru minimizarea intervalului de
întrerupere în furnizarea cu apă caldă și încălzire.
Ne cerem scuze consumatorilor din zona afectată pentru disconfortul creat și îi asigurăm că echipele noastre depun
toate eforturile pentru finalizarea cât mai rapidă a acestor lucrări.
Termo Ploiesti

 

 

Informare
Stimati clienti, va informam ca incepand cu data de 7 decembrie 2022, functioneaza in sediul Serviciului Public Finante
Locale Ploiești din strada Basarabi nr. 5, casieria societatii noastre, avand urmatorul program:
• De luni pana vineri – interval orar 08:00 – 15.30.
Aici puteti efectua plățile aferente serviciului de furnizare energie termică pentru apa caldă și căldura, precum și a
altor servicii specifice (avize, interventii client , etc..)
Va multumim si va asteptam!
Informare
09.12.2022
Dupa repornirea CAF2 la ora 03.30, s-a inceput livrarea de agent termic catre locuitorii Municipiului Ploiesti.
Punerea in functie a punctelor termice s-a facut progresiv,  astfel ca reteaua sa nu se dezechilibreze.
Deoarece nu toate punctele termice au ajuns la parametrii optimi va informam ca in curand disconfortul creat  va disparea.
Va multumim pentru intelegere!